Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Madencilik ve Maden Çıkarma

TANITIM

Ülkemizde madencilik alanında ocak denetiminin ve iş takibinin teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak üniversite seviyesinde bilgi ve görgülerle donatılmış ara elaman yetiştirilerek, eksikliğin bu yolla doldurulması amaçlanmıştır. Bilhassa büyük çapta olan ve oldukça yaygınlık gösteren müesseselere kontrol ve denetim daha da önem kazanmıştır. Yetişmiş bu elemanlar sayesinde kurumlardaki eğitim için gerekli olan süre ve iş kaybının önüne geçilecektir. Proje okuma ve değerlendirilmesi, mühendisten sonra gelen bu elemanlar sayesinde akıcı hale getirilecektir. Uzmanlaşma ve bu sayede muhtemel teknik eksikliklerin ve hataların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Madencilik Teknikerleri uygulama ile teorinin kaynaştırılmasında aktif olarak faaliyet gösterecekler, böylelikle mühendis için gerekli proje ve planlamaların yapılmasına daha geniş bir zaman kalacaktır. Emniyet ve üretimle ilgili konularda yeni yönetmelikler ve müeyyideler oluşturulmasında mühendise daha geniş bir perspektifte bakış imkânı ve yardımı sağlayacaklardır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 30 günlük zorunlu stajlarını tamamlamaları öngörülmektedir. Zorunlu stajlar kapalı işletme, açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri stajları olarak planlanmıştır.

 

MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  HAKKINDA
Malatya  ilinin Hekimhan ilçesi madenler yönünden zengin olup, yörede en çok bulunan madenler demir ve kromdur İlçede demir rezervinin fazla olması nedeniyle yörede birçok maden firması faaliyetini sürdürmektedir. Hekimhan ilçesi son zamanlarda maden sektörünün etkin olduğu bir ilçe haline gelmiştir. Üniversitemizin Madencilik Teknolojisi programındaki öğrencilerin maden ve madencilik ile iç içe bir yörede öğrenim sürdürmelerinin meslek hayatına girişlerinde faydaları olacaktır. Ayrıca yöredeki maden firmalarının fazlalığı,  meslek yüksekokullarında büyük önem taşıyan öğrenci stajının sağlanmasında ve veriminde de olumlu etkileri olacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma  Bölümü, Madencilik Teknolojisi Programı ekip halinde çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen, kısaca meslek hayatının gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip madencilik meslek elemanı yetiştirebilecektir.

 

 

 

 

PROGRAMIN AMACI

Madencilik programı maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler madencilik programını bitirenlere “Madencilik Teknikeri” unvanı verilir. Madencilik teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknolojik ürünler, kamu ve özel sektörün bütün kollarında olduğu gibi günlük hayatımıza da girmiştir. Günümüzde inşaat, otoyol, köprü, tüp geçit ve çeşitli tünellerin artık 20. yüz yıl bilim ve teknolojisi ile inşa ediliyor olması nedeniyle, çeşitli sanayi işletmelerinde çalışan madencilik elemanlarının değişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitimlerini almaları ve kalifiye eleman durumuna gelmeleri önem kazanmıştır.

Madencilik Teknolojisi programı, Türkiye ölçeğindeki ihtiyaçlarla beraber yöresel ihtiyaçlara da cevap verebilecek niteliktedir. Ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan Madencilik Teknolojisi programının amaçlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir:

  • Bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak,
  • Etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak,
  • Öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgileri, uygulama becerisi kazandırmak,
  • Öğrencileri başarılı bir madencilik kariyerine hazırlayarak çeşitli iş yerlerinde görev almalarını sağlamak,
  • Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,
  • Madenciliğin çeşitli alanlarında problemleri belirleme ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmak.

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak gerek kamu kesiminde gerekse özel sektördeki madencilik alanındaki tüm faaliyetler, meslek elemanları aracılığıyla yürütülmektedir. Sonuç itibariyle, Hekimhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde olan Madencilik Teknolojisi Programı, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü çalışma alanlarında sorumluluk üstlenebilecek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Maden programı mezunları Tekniker unvanı almakta ve Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında DGS sınavı ile eğitimlerine 4 yıllık fakültelerde devam edebilmektedirler.

 

İŞ OLANAKLARI

Mezunlar kamu sektöründe ve ticari alanda faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili bölümlerinde, özellikle ülkemizin inşaat sektöründe dünyanın sayılı ülkelerinden biri olması nedeniyle inşaat sektöründe madencilik ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler. Yetiştirilen bu ara elemanlar uygun koşulları sağlamaları durumunda kendi özel işyerlerini de açabilirler.

 

DİKEY GEÇİŞ

Madencilik ve Maden Arama Bölümü Madencilik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda aşağıdaki bölümlerde lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Cevher Hazırlama Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ EĞİTİM AMACI

Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir bölüm olmaktır. Günün gerektirdiği en modern imkânları; bilgiye ulaşmada, analiz ve uygulamada kullanma, değerlendirme, çözümleme ve uygulama becerisi kazanmış, mühendislik, matematik ve fen bilgilerini iş hayatı problemlerine uygulayabilen; karşılaştığı mühendislik problemlerini yorumlayan, formüle eden, çözen ve sunan, sürekli öğrenim faaliyeti içerinde bulunan, ilgili etkinlikleri ve literatürü takip edebilen; grup çalışmalarında etkin rol alabilme, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen;  sistem tasarlayabilen, analiz eden ve üretim tekniklerini uygulatabilen; mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip ve bilgilerini toplum yararına kullanan;  iş hayatının tüm evrelerinde kendine güven duyan, sorumluluk sahibi olarak karar alabilen; sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı; ulusal amaçlarımız doğrultusunda, mevcut ve gelecekteki oluşabilecek şartlara hazır; bilimsel platformda söz sahibi olan;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil de gelişmiş; yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir “MADENCİLİK TEKNİKERLİĞİ” bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip teknik eleman yetiştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TR